ga-terugTerug naar home

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 februari 2024

Welkom bij Zorggenoot! (KVK-nummer: 92131530, gevestigd aan de Europalaan 500, 3526 KS Utrecht, Nederland, info@zorggenoot.nl). Wij vragen je vriendelijk om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van het Zorggenoot-platform (het Platform) en/of onze telefonische hulplijn (de Hulplijn) stem je in met deze algemene voorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden).

1. Gebruiksvoorwaarden

 • a.Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, onze dienstverlening en adviezen die je bij ons afneemt via het Platform en/of de Hulplijn (hierna gezamenlijk (de Diensten).
 • b.Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie wanneer je gebruikmaakt van onze Diensten.

2. Hulplijn

 • a.Medewerkers van bedrijven die een overeenkomst met Zorggenoot hebben gesloten, kunnen kosteloos gebruik maken van de Hulplijn (085 - 401 68 67) op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 15.00 – 19.00 uur. Indien je gebruik maakt van de Hulplijn dan komt er een opdracht c.q. overeenkomst tot stand tussen jou en Zorggenoot, waarbij Zorggenoot zich jegens jou verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke werkterrein van een mantelzorgmakelaar te verrichten, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
  • Informeren van mantelzorgers over regelingen met betrekking tot zorg en de ondersteuning voor mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen;
  • Praktische hulp via de (beeld)telefoon voor mantelzorgers bij regeltaken, zoals het aanvragen van indicaties of invullen van formulieren; en
  • Ondersteuning bij het voeren van gesprekken met werkgever over de combinatie van werk en mantelzorg of bij gesprekken met instanties over de aanvraag van zorg en/of ondersteuning
 • b.Zorggenoot werkt alleen met mantelzorgmakelaars die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars (BMZM) en beschikken over een registratie in het AGB-register, en dit kunnen aantonen met hun unieke AGB-code.
 • c.Zorggenoot heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting ten aanzien van haar Diensten richting gebruikers. Zorggenoot neemt daarbij de verbintenis op zich om zich als redelijk handelend en met de vereiste bekwaamheid in te spannen bij de uitvoering van haar Diensten ten behoeve van de gebruikers.
 • d.Zorggenoot verleent geen zorg aan gebruikers en is niet verantwoordelijk voor, in opdracht van of op verzoek van gebruikers, geleverde zorg door derden.
 • e.Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

3. Informatie op het Platform

 • a.Zorggenoot streeft ernaar dat alle informatie op het Platform correct is en de aangeboden modules juist en ononderbroken functioneren. Zorggenoot wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via het Platform weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op het Platform aangeboden applicaties, zoals de AI chatbot. Voor een correcte werking van de applicaties kun je het beste de nieuwste versie van je internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies.
 • b.Alle informatie op het Platform (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Zorggenoot worden gewijzigd.
 • c.Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van het Platform, wordt door Zorggenoot uitdrukkelijk afgewezen.
 • d.Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Zorggenoot dienen enkel ter informatie van de gebruiker van het Platform. Deze sites worden niet door Zorggenoot onderhouden en Zorggenoot heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Zorggenoot geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.
 • e.De informatie en adviezen die je door het gebruik van de Diensten en/of het bezoek aan het Platform ontvangt, zijn altijd vrijblijvend. Het gebruik van dergelijke informatie en adviezen is voor eigen risico. Zorggenoot is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige actie die door jou wordt ondernomen of niet wordt ondernomen als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het bezoek aan het Platform. Wat je besluit te doen met de informatie die wordt verstrekt, is je eigen keuze. Zorggenoot geeft geen garantie voor een bepaald resultaat van de verstrekte Diensten en/of de doelen die je nastreeft.

4. Webwinkel

 • a.De producten en diensten die in de webwinkel van het Platform zijn opgenomen zijn van zorgvuldig geselecteerde partners zoals Vegro. Zorggenoot zal uitsluitend als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van de overeenkomst tussen de jou en de aanbieders van deze producten en diensten en is geen partij bij de overeenkomst tussen jou en deze aanbieders.
 • b.Je beslist zelf of je een overeenkomst aangaat met de aanbieders van deze producten en diensten.
 • c.Zorggenoot is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of gebrekkig functioneren van diensten of producten van haar partners.
 • d.Indien jouw betaling van de factuur is voltooid, heeft Zorggenoot de betaling geïnd in haar hoedanigheid als handelsagent van de betreffende partner. Zodra Zorggenoot de betaling voor een product of dienst succesvol heeft ontvangen, zal jouw schuld aan de partner namens wie Zorggenoot de betaling heeft geïnd, voldaan zijn.
 • e.Prijzen zijn zoals aangegeven in de webwinkel op het Platform, maar ze zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging door de partners van Zorggenoot (in welk geval de webwinkel op het Platform dienovereenkomstig zal worden bijgewerkt) en het is mogelijk dat, ondanks onze beste inzet, een deel van de prijs en andere informatie die voor bepaalde producten of diensten worden getoond, incorrect zijn. Wanneer de juiste prijs van een dienst of product op het moment van bestellen hoger is dan de prijs die is getoond, zal Zorggenoot contact met je opnemen alvorens Zorggenoot de bestelling namens de desbetreffende partner kan accepteren. Wanneer de bestelling is geaccepteerd is en er is een bevestiging gestuurd voordat de fout in de prijs werd ontdekt, wanneer de fout in de prijs overduidelijk is en gemakkelijk door jou als een foutieve prijs kon worden herkend, zal Zorggenoot je de optie geven om je bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs, bij gebreke waarvan je bestelling geannuleerd zal worden. Wanneer de bestelling geannuleerd is, zal Zorggenoot reeds betaalde bedragen in relatie tot die bestelling restitueren.
 • f.De partners van Zorggenoot dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het administreren van eventuele btw op de totale waarde van je bestelling. Zorggenoot berekent geen btw op de producten en diensten van haar partners. Als gevolg hiervan kan Zorggenoot geen btw-facturen verstrekken met betrekking tot de producten en diensten van haar partners.

5. Bescherming van Persoonsgegevens

 • a.Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens zoals beschreven in onze privacy verklaring. Door gebruik te maken van het Platform stemt je in met ons privacy beleid.
 • b.Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van je inloggegevens en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot je account.

6. Intellectueel Eigendom

 • a.Alle op het Platform afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Zorggenoot dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 • b.Het is niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zorggenoot materiaal van het Platform te kopiëren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

7. Aansprakelijkheid

 • a.Zorggenoot streeft ernaar om accurate en relevante informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op het Platform.
 • b.Zorggenoot is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform en de overige Diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) Zorggenoot.
 • c.Iedere aansprakelijkheid van Zorggenoot voor schade gerelateerd aan de Diensten is beperkt tot het bedrag dat onder de door Zorggenoot afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Zorggenoot, geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal duizend euro (€ 1.000,-) per schadeveroorzakende gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen wordt als één gebeurtenis beschouwd).
 • d.Zorggenoot is niet aansprakelijk voor:
  • bij de gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de gebruiker aan Zorggenoot of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de gebruiker;
  • bij de gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door de gebruiker dan wel Zorggenoot ingeschakeld zijn (werknemers van Zorggenoot daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Zorggenoot verbonden organisatie;
  • bij de gebruiker of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
 • e.Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de gebruiker de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Zorggenoot te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.).

8. Derde partijen

 • a.Zorggenoot mag rechten en verplichtingen die uit de Diensten voortvloeien overdragen aan derden. Gebruiker stemt hierbij onherroepelijk in met een dergelijke overdracht. Gebruiker mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien niet overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Zorggenoot.
 • b.Het is Zorggenoot toegestaan derden in te schakelen bij de uitvoering van de Diensten of delen daarvan.

9. Overmacht

 • a.Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Diensten door Zorggenoot in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte en/of afwezigheid van werknemers of ingeschakelde derden die cruciaal zijn voor het verlenen van de Diensten, storingen in de elektriciteitsvoorziening, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Zorggenoot, tekortkomingen van door Zorggenoot ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) gebruikers, storingen in internetverbindingen, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle andere externe oorzaken waarop Zorggenoot geen invloed kan uitoefenen.
 • b.Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen aanhoudt, heeft zowel Zorggenoot als de gebruiker het recht de Diensten met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder restitutie van reeds ontvangen vergoedingen.

10. Slotbepalingen

 • a.Zorggenoot kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op Platform te vinden. Door het voortgezette gebruik van de Diensten na wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt je de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
 • b.Wij zullen gebruikers op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.
 • c.Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden kan je geen gebruik maken van de Diensten.
 • d.Indien enig artikel in deze Gebruiksvoorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Gebruiksvoorwaarden voor het overige in stand. Zorggenoot zal dan voor de nietige ofwel vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Zorggenoot met deze Gebruiksvoorwaarden heeft, het dichtst benadert.
 • e.De Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts bedoeld voor informatiedoeleinden. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse versie bepalend.
 • f.Het Platform, de Hulplijn, de Diensten, de Gebruiksvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 • g.De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de keuze van het recht en de toepasselijkheid van dwingendrechtelijke bepalingen, in het bijzonder van de staat waar de gebruiker zijn/haar/hun gewone verblijfplaats heeft als consument, blijven onaangetast.
 • h.Alle geschillen met betrekking tot het Platform, de Hulplijn, de Diensten, en de Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht, Nederland.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over onze Gebruiksvoorwaarden kunt je contact met ons opnemen via info@zorggenoot.nl.

footer
© Zorggenoot 2024